Reklamační řád

obchodní společnost BRAND CONCEPT s.r.o.,
se sídlem F. X. Procházky 162/9, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 24784753
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174003

pro prodej zboží prostřednictvím on-line zásilkového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.tlakomery.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a pro zboží prodané do 31. 12. 2013 také zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013 a zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013 a dle obchodních podmínek prodávajícího.
 2. Odpovědnost prodávajícího za vady vůči spotřebitelům se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.
 3. Prodávající je obchodní společnost BRAND CONCEPT s.r.o., se sídlem F. X. Procházky 162/9, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 24784753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174003 pro případ zasílání zboží.
 4. V případě, že v souladu s obchodními podmínkami uvedenými na internetové adrese http://www.tlakomery.cz je prodávajícím konkrétní partnerská lékárna, řídí se reklamace vždy reklamačním řádem této konkrétní lékárny.
 5. Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
  5a) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  5b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. bytová družstva, nadace a obecně prospěšné společnosti).
  5c) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku.

II. Práva kupujícího z vadného plnění

 1. Pokud dodané zboží nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům, jedná se o vady zboží, na základě kterých vznikají kupujícímu práva z vadného plnění.
 2. Prodávající se dále zavazuje, že zboží bude po dobu 24/36/60 měsíců (v závislosti na typu zboží) způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost). Tato záruka za jakost je vyjádřena záruční dobou vyznačenou na zboží.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, může kupující u prodávajícího uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, a to nejpozději poslední den záruční doby.

III. Odstranitelné vady

 1. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
 2. Nelze-li vadu odstranit v přiměřené době a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může požadovat dodání nového zboží.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát po sobě stejná vada nebo čtyřikrát po sobě různá vada) nebo má-li zboží tři a více odstranitelných vad současně, může kupující uplatnit právo na dodání nového zboží, nebo může odstoupit od smlouvy.

IV. Neodstranitelné vady

Pokud má zboží vadu neodstranitelnou, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, dodání nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti) nebo přiměřenou slevu.

V. Odstoupení od smlouvy

Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možná, může kupující od smlouvy odstoupit.

VI. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího

 1. Prodávající nemá povinnosti z vadného plnění ke kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 2. Prodávající nemá povinnosti z vadného plnění ke kupujícímu dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím, způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající také neručí za vady způsobené zásahem třetích osob.
 3. U použitého zboží prodávající nemá povinnosti z vadného plnění ke kupujícímu za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.
 4. Při prodeji vadného zboží za sníženou cenu (se slevou) se povinnosti z vadného plnění ke kupujícímu nevztahují na vady, pro které byla sleva poskytnuta.

VII. Postup při reklamaci

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci zasláním reklamovaného zboží do sídla prodávajícího.
 2. Práva z vad se uplatňují u prodávajícího za předpokladu, že na faktuře (dokladu o zakoupení věci) nebyla uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. V takovém případě uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.
 3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. „Bez zbytečného odkladu“ znamená, že pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují, musí kupující neprodleně po zjištění reklamované vady přestat toto zboží užívat. Jinak se vystavuje nebezpečí, že dalším používáním zboží se jeho stav natolik změní, že nebude možné reklamaci uznat za oprávněnou.
 4. Zboží musí být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
 5. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího.
 6. K reklamovanému zboží přibalí kupující průvodní dopis, ve kterém uvede své kontaktní údaje vč. e-mailové adresy, přesnou písemnou specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

VIII. Zvláštní práva spotřebitelů na vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Tento reklamační řád je účinný od 1. 9. 2015
Britská společnost pro hypertenzi, Americké sdružení pro zdokonalování lékařských přístrojů, Evropská společnost pro hypertenzi a Německá liga pro hypertenzi doporučují tlakoměry Tensoval® a Veroval®.
Rychlé dodání
prostřednictvím našeho eshopu.
93 % uživatelů doporučuje tlakoměry Tensoval®
Nákup bez rizika – 14 dní na vrácení zboží
+420 800 100 049
Volejte ZDARMA
v po-pá 8–16 hod.
© 2018 HARTMANN-RICO a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška